ANBI Gegevens

Algemene gegevens instelling

 • Naam ANBI:  Stichting Grote- of St.Nicolaaskerk
 • Soort ANBI:  Culturele ANBI
 • KVK-nummer: 41115257
 • Locatie:  Kerkplein 3, 4318EB  Brouwershaven
 • Correspondentieadres:  Heereweg 23, 4317AJ  Noordgouwe
 • Telefoonnummer:  0634065410
 • E-mailadres:  info@grotekerkbrouwershaven.nl
 • Website:  www.grotekerkbrouwershaven.nl
 • Website ANBI: www.grotekerkbrouwershaven.nl/anbi
 • RSIN-nr:  804644743
 • BTW-nr:  NL804644743B01
 • IBAN-nr: NL13RABO0375102507
 • Actief in sector: Levensbeschouwing (Geloofsgemeenschappen), Kunst en Cultuur (Monumenten / Exposities / Podiumkunsten / Algemeen),
 • Actief in: Nederland
 • Betaalde medewerkers: 0
 • Vrijwilligers (meer dan 3x per jaar): 7
 • Stichtingsbestuur: bestuursleden / functie (situatie vanaf 01-10-2023)
  • Huib Tieleman, voorzitter
  • Jan Klijnsma, secretaris
  • Giljam Bil, penningmeester
  • Iman Padmos, alg. bestuurslid
  • Jan Slager sr., technische zaken
 • Doelgroepen: Algemeen publiek
 • Doelstelling Stichting (conform de statuten):
  De Stichting stelt zich ten doel te bevorderen dat de Grote- of St.Nicolaaskerk te Brouwershaven in overeenstemming met haar oorsprong en bestemming, mede gelet op de betekenis die zij thans heeft voor de Nederlandse samenleving, zal fungeren als een ontmoetingsplaats van de christelijke gemeente en de wereld waarin zij leeft; zonder andere aspecten uit te sluiten zal deze ontmoeting in ieder geval plaats vinden op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel vlak. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. Het beheren en in goede staat houden van de Grote- of St.Nicolaaskerk te Brouwershaven en deze als historisch monument (beschermd op grond van de Monumentenwet) van nationale betekenis te doen voortbestaan;
  2. Het beschikbaar stellen van de kerk voor kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten;
  3. Het beschikbaar stellen van de kerk voor andere bijeenkomsten van plaatselijk of nationaal belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied en voor uitvoeringen op het gebied van de toonkunst, voor congressen, lezingen en ontvangsten.
 • Hoofdlijnen Beleidsplan:
  • Welke werkzaamheden verricht de instelling?
   In paragraaf 2 van de Doelstelling staat in hoofdlijn aangegeven welke werkzaamheden de Stichting uitvoert om haar doelstelling te verwezenlijken.

In de praktijk betekent dit:

   • Het uitvoeren van correctief en planmatig onderhoud van het kerkgebouw;
   • Het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor activiteiten door de Protestantse Gemeente te Brouwershaven;
   • Het openstellen van het gebouw voor bezoekers met interesse voor het monument;
   • Het verhuren van het gebouw (of delen daarvan):
    • voor een langere periode aan derden
    • voor het organiseren van evenementen op cultureel vlak
    • voor het organiseren van evenementen op maatschappelijk vlak;
   • Het zelf organiseren van culturele activiteiten.
  • Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
   Het planmatig onderhoud aan het gebouw wordt uitgevoerd op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.
   De openstelling voor het publiek is dagelijks in de periode van 1 april tot medio november.
   De verhuur van het gebouw vindt ook met name in deze periode plaats, met een zwaartepunt in de zomermaanden.
  • Hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
   Het planmatig onderhoud is direct gerelateerd aan de hoofddoelstelling van de Stichting. Het waarborgt de huidige en toekomstige gebruiksfunctie van het gebouw.
   Vrijwel alle overige activiteiten zijn erop gericht inkomsten te verwerven teneinde het onderhoud (lees: instandhouding) van het gebouw mogelijk te maken.
  • Hoe krijgt de instelling inkomsten?
   Inkomsten worden verkregen uit:

   • Verhuur opstelplaats zendinstallatie in de kerktoren
   • Vergoeding voor het luiden van de kerkklokken
   • Verhuur van het gebouw (of een gedeelte daarvan) ten behoeve van:
    • kerkdiensten
    • concerten / zanggroepen / podiumkunsten
    • exposities
    • bruiloften, begrafenissen, bijeenkomsten, recepties, feesten, vergaderingen
    • fotolocatie
   • Opbrengsten van de barconsumpties
   • Opbrengsten van rondleidingen
   • Opbrengsten van de verkoop van diverse artikelen (boekjes e.d.)
   • Giften van bezoekers aan het monumentale kerkgebouw
   • Schenkingen / legaten
   • Bijdragen van Vrienden en Donateurs
   • Subsidies van Fondsen en Overheden, waaronder de SIM subsidie voor het onderhoud
  • Op welke manier wordt het eigen vermogen beheerd?
   Het eigen vermogen van de Stichting bestaat alleen uit financiële middelen. Het gebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente te Brouwershaven en behoort derhalve niet tot het eigen vermogen van de Stichting.
   Het eigen vermogen van de Stichting staat op een tweetal bankrekeningen, zijnde een Rekening Courant en een Spaarrekening.
  • Url van het Beleidsplan
   Klik hier voor het Beleidsplan
  • Beloningsbeleid
   Alle betrokkenen (bestuurders en vrijwilligers) voeren hun taken onbezoldigd uit.
  • Activiteitenverslag
   De hoofdactiviteiten van het actuele jaar staan onder het tabblad Agenda.
   Voor het activiteitenverslag van het afgelopen jaar
  • Url van het Activiteitenverslag
   Klik hier voor het Activiteitenverslag

Balans

 • Balans
  Klik hier voor de Balans
 • Toelichting
  In de jaarrekening sluit de balans per 31 december 2022 debet en credit met totaaltellingen van € 85.691 en toont een voordelig resultaat over 2022 van € 16.176.

Staat van baten en lasten

 • Staat van baten en lasten
  Klik hier voor de Staat van baten en lasten
 • Toelichting
  De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 16.176. Het boekjaar 2021 sloot met een voordelig resultaat van € 7.953. Het voordelig resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.
  Een vergelijking van de resultatenrekening 2022 met 2021 ziet er als volgt uit:Financiële positie
  Het totale eigen vermogen bedraagt € 79.525. Hiervan zijn de algemene reserves € 57.447 en een fonds voor het onderhouden van het orgel € 22.078. In 2022 werd een gift voor het onderhouden van het orgel ontvangen van € 15.000. Het fonds voor exposities van € 800 werd opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserves.De Belastingdienst heeft de Stichting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 aangemerkt als BTW-plichtige organisatie.Er werd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor de periode 2023 tm 2028 een onderhoudssubsidie in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) aangevraagd. De aanvraag werd in augustus 2022 gehonoreerd, het subsidiebedrag bedraagt € 106.021. Dit bedrag wordt in gelijke termijnen van elk € 15.903 als voorschot uitgekeerd.
  Ten behoeve van de subsidie-aanvraag werden in 2021 en in 2022 kosten gemaakt. Uitgaande van een toekenning van een subsidie tot 60% van de kosten, werd op de balans een bedrag van € 3.898 als nog te ontvangen subsidie opgevoerd.

Jaarrekening

 • De jaarrekening wordt op aanvraag verstrekt.