Stiftung

Nicht verfügbar

Niederländisch Informationen:

Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk
De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk werd opgericht in 1996 door de kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde gemeente te Brouwershaven. De stichting heeft tot doel te bevorderen, dat de Grote of Sint Nicolaaskerk in overeenstemming met haar oorsprong en bestemming, mede gelet op de betekenis die zij thans heeft voor de samenleving, zal fungeren als een ontmoetingsplaats. Zonder andere aspecten uit te sluiten zal deze ontmoeting in ieder geval plaatsvinden op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel vlak.
De stichting tracht haar doel te bereiken ondermeer door:

 • het beheren en in goede staat houden van het kerkgebouw en dit gebouw als beschermd historisch monument van nationale betekenis te doen voortbestaan
 • het beschikbaar stellen van de kerk voor kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten
 • het beschikbaar stellen van de kerk voor andere bijeenkomsten van plaatselijk of nationaal belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied en voor muziekuitvoeringen, voor congressen, lezingen en ontvangsten, alles voorzover het gebruik van de kerk door de – huidige – Protestantse Gemeente dat toestaat.

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk beoogt met de openstelling van het gebouw voor culturele evenementen en vieringsbijeenkomsten en de bijna dagelijkse openstelling voor bezichtiging van het gebouw de leefbaarheid in kern en regio(toerisme: bezienswaardigheid en slechtweervoorziening) te behouden en – indien mogelijk  – een impuls te geven.

Sinds 16 februari 2010 staat ook het (stenen) standbeeld van (volks)dichter (bestseller-auteur), raadspensionaris, landdelver (ontpolderaar) en geboren Brouwenaar Mr. Jacob Cats in de Grote of Sint Nicolaaskerk, nabij het graf van enkele van zijn in deze kerk begraven familieleden. Dit is het tweede door de Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk beheerde (Rijks)monument. Een bronzen replica van het in 1829 door de befaamde Gentse beeldhouwer Guillaume Parmentier vervaardigde exemplaar siert sinds 3 september 2010 de Markt. Realisatie van restauratie en verhuizing van het oude beeld en vervaardiging en plaatsing van het nieuwe beeld zijn mogelijk gemaakt door een gulle gift van de Stichting Renesse in het kader van haar (langlopende) project Een Beeld in Iedere Kern.

Een iets jonger bronzen standbeeld van Cats (28 mei 2005, Jozef van Mierlo) is in Groede te vinden.

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk heeft  vanwege haar rol bij de bescherming van nationaal erfgoed zowel de door de Belastingdienst toegekende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) alsook die van Culturele ANBI. Hierdoor is het aantrekkelijk om de Stichting belastingvrij een schenking te doen of een bedrag na te laten. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen tussenkomst van een notaris meer vereist. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst (toegevoegd onder het tabblad Links).

Het RSIN / fiscaal nummer van de Stichting is 804644743.

Het bestuur van de stichting is per 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

 • Iman Padmos, voorzitter
 • Huib Tieleman, vice voorzitter
 • Peter van der Meide, secretaris
 • Jan Klijnsma, alg. bestuurslid
 • Giljam Bil, penningmeester
 • Jan Slager sr, technische zaken
 • Alle bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun taken en bijkomende activiteiten onbezoldigd. Dus zonder enige financiële vergoeding.

  Correspondentieadres: Heereweg 23, 4317 AJ Noordgouwe of via e-mail: info@grotekerkbrouwershaven.nl

  Behoudens uitzonderingen verhuurt de Stichting de kerk merentijds voor evenementen, concerten, bijeenkomsten en tentoonstellingen. Voor alle evenementen geldt dat verslaglegging hiervan – uitgezonderd privebijeenkomsten – op navraag bij de afzonderlijke huurders (organisatoren) te bekomen is.

  Sinds 1 januari 2014 zijn alle ANBI-instellingen vanwege verscherpte regelgeving van de Belastingdienst verplicht een financiële verantwoording op een website te publiceren.

  Jaarcijfers 2017
  Inkomsten
  Donaties 1.645
  Huuropbrengst kerkgebouw 4.647
  Huuropbrengst antennes 5.200
  Sponsorgelden/subsidies 31.670
  Opbrengst catering -85
  Exposities en concerten 1.306
  Overige inkomsten 2.109
  Totaal 46.492
  Uitgaven
  Onderhoud kerkgebouw 34.423
  Verzekeringen 4.885
  Energiekosten -3.402
  Gemeentelijke belastingen 602
  Bankkosten 151
  Overige kosten 975
  Totaal 37.634
  Jaarresultaat 2017 (positief) 8.857

  Inzake het onderhoud van het gebouw en noodzakelijke / noodzakelijk geachte (bouwkundige) aanpassingen laat de Stichting zich o.a. adviseren door SCEZ. Voor haar onderhoudsplanning volgt zij – behoudens zich ogenblikkelijk voordoende gebreken – strikt de aanbevelingen in de rapportages van Monumentenwacht Zeeland. Toezichthouder op de staat van onderhoud is het College van Kerkrentmeesters, onderdeel van de Protestantse Gemeente Brouwershaven, eigenaar van het gebouw.

  De stichting moet het vrijwel volledig doen zonder subsidies van de overheid en ontvangt slechts een beperkte bijdrage vanuit Nationaal Restauratiefonds van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

  Wilt u de stichting helpen bij het bereiken van haar doel? Geeft u zich dan op als donateur. U bent van harte welkom! Een (particulier) donateurschap kost € 25,00 per jaar. Als donateur ontvangt u eens per jaar ons nieuwsbulletin.
  Klik hier voor een aanmeldingsformulier. *Informeert u naar de mogelijkheden voor Bedrijfsdonateurschap (zakelijk sponsor).

  Uw financiële bijdrage in de kosten van instandhouding van dit reusachtige kerkgebouw is meer dan welkom en wordt graag tegemoet gezien op bankrekening IBAN: NL 13 RABO 0375102507) ten name van Stichting Grote of St. Nicolaaskerk te Brouwershaven.