Organisatie

Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk
De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk werd opgericht in 1996 door de kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde gemeente te Brouwershaven. De stichting heeft tot doel te bevorderen dat De Nicolaas in overeenstemming blijft met haar oorsprong en bestemming. Mede gelet op de betekenis die zij thans heeft voor de samenleving, zal het kerkgebouw vooral fungeren als een ontmoetingsplaats. Zonder andere aspecten uit te sluiten zal deze ontmoeting in ieder geval plaatsvinden op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel vlak.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:

  • het beheren en in goede staat houden van De Nicolaas en dit gebouw als beschermd historisch monument van nationale betekenis te doen voortbestaan
  • het beschikbaar stellen van De Nicolaas voor kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten
  • het beschikbaar stellen van De Nicolaas voor andere bijeenkomsten van plaatselijk of nationaal belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied en voor muziekuitvoeringen, voor congressen, lezingen en ontvangsten, alles voor zover het gebruik van het kerkgebouw door de Protestantse Gemeente te Brouwershaven, de huidige eigenaar, dat toestaat.

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk beoogt met de openstelling van De Nicolaas voor culturele evenementen, viering bijeenkomsten en bezichtiging de leefbaarheid in kern en regio (toerisme: bezienswaardigheid en slechtweervoorziening) te behouden en – indien mogelijk  – een impuls te geven.

Sinds 16 februari 2010 staat ook het (stenen) standbeeld van (volks)dichter (bestseller-auteur), raadspensionaris, landdelver (ontpolderaar) en geboren Brouwenaar Mr. Jacob Cats in De Nicolaas, nabij het graf van enkele van zijn in deze kerk begraven familieleden. Dit is het tweede door de Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk beheerde (Rijks)monument. Een bronzen replica van het in 1829 door de befaamde Gentse beeldhouwer Guillaume Parmentier vervaardigde exemplaar siert sinds 3 september 2010 de Markt. Realisatie van restauratie en verhuizing van het oude beeld en vervaardiging en plaatsing van het nieuwe beeld zijn mogelijk gemaakt door een gulle gift van de Stichting Renesse in het kader van haar (langlopende) project “Een beeld in iedere kern”.

Een iets jonger bronzen standbeeld van Cats (28 mei 2005, Jozef van Mierlo) is in Groede te vinden.

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk heeft  vanwege haar rol bij de bescherming van nationaal erfgoed zowel de door de Belastingdienst toegekende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) alsook die van Culturele ANBI. Hierdoor is het aantrekkelijk om de Stichting belastingvrij een schenking te doen of een bedrag na te laten. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen tussenkomst van een notaris meer vereist. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst (toegevoegd onder het tabblad Links).

Het RSIN / fiscaal nummer van de Stichting is 804644743.
Het Kamer van Koophandel nummer van de Stichting is 41115257.

Het bestuur van de Stichting is per 1 januari 2022 als volgt samengesteld:

  • Iman Padmos, voorzitter
  • Huib Tieleman, vice voorzitter en secretaris ad-interim
  • Jan Klijnsma, alg. bestuurslid
  • Giljam Bil, penningmeester
  • Jan Slager sr., technische zaken

Alle bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun taken en bijkomende activiteiten onbezoldigd. Dus zonder enige financiële vergoeding.

Correspondentieadres: Heereweg 23, 4317 AJ Noordgouwe of via e-mail: info@grotekerkbrouwershaven.nl

De Stichting verhuurt De Nicolaas regelmatig voor evenementen, concerten, bijeenkomsten en tentoonstellingen. Voor alle evenementen geldt dat verslaglegging hiervan – uitgezonderd privébijeenkomsten – op navraag bij de afzonderlijke huurders (organisatoren) te bekomen is.

 

ANBI

Sinds 1 januari 2014 zijn alle ANBI-instellingen vanwege verscherpte regelgeving van de Belastingdienst verplicht een financiële verantwoording op een website te publiceren.

 

Jaarcijfers 2021 in euro’s
omschrijving                              bedrag
inkomsten
donaties                                           10.567
huuropbrengst kerkgebouw        1.615
huuropbrengst antennes            5.629
sponsorgelden/subsidies
opbrengst catering                          -187
exposities en concerten                  350
overige inkomsten                         2.918

totaal                                              20.892

uitgaven
onderhoud kerkgebouw c.a.       3.553
verzekeringen                                8.982
energiekosten                                  -714
gemeentelijke belastingen           585
bankkosten                                        134
overige kosten                                  398

totaal                                                12.939

jaarresultaat 2021 (positief)     7.953

Inzake het onderhoud van De Nicolaas en noodzakelijke / noodzakelijk geachte (bouwkundige) aanpassingen laat de Stichting zich o.a. adviseren door SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) Voor haar onderhoudsplanning volgt zij – behoudens zich ogenblikkelijk voordoende gebreken – strikt de aanbevelingen in de rapportages van Monumentenwacht Zeeland. Toezichthouder op de staat van onderhoud is het College van Kerkrentmeesters, onderdeel van de Protestantse Gemeente Brouwershaven, eigenaar van het gebouw.

De Stichting exploiteert De Nicolaas vrijwel zonder subsidies van overheidswege en ontvangt slechts een gedeeltelijke vergoeding (60%) voor het onderhoud vanuit het Nationaal Restauratiefonds van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De resterende onderhoudskosten moeten uit eigen middelen worden betaald.

 

Vriend van De Nicolaas

Wilt u de Stichting helpen bij het bereiken van haar doelen, meldt u zich dan aan als Vriend van De Nicolaas.

Vriendschap komt naar onze mening van twee kanten. Daarom bieden wij onze Vrienden diverse kortingen aan op producten en evenementen. Tevens ontvangen onze Vrienden de gratis Nieuwsbrief en worden zij uitgenodigd voor een gezellige Vriendenmiddag.
Aanmelden kan via de Vriendensite

Ook uw incidentele bijdrage in de kosten van instandhouding van De Nicolaas is meer dan welkom en wordt graag tegemoet gezien op bankrekening IBAN: NL 13 RABO 0375102507) ten name van Stichting Grote of St. Nicolaaskerk te Brouwershaven.